Advance Yoga Tacher Training
300 Hour

รับใบประกาศนียบัตรครูโยคะขั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ


รอบเรียน วันศุกร์ เริ่ม 11 มิถุนายน 2564
รอบเรียน วันเสาร์ เริ่ม 12 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา 69,000.-

ในปัจจุบันศาสตร์แห่ง โยคะ ตอบโจทย์การมีสุขภาพ กายใจที่สมดุล
แบบองค์รวม จนทำให้ผู้ฝึก โยคะ ผันตัวมาเป็นครูโยคะกันเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อให้ครูโยคะในเมืองไทย ได้มีการต่อยอดความรู้สู่ความเป็น
มืออาชีพ ยิ่งขึ้น โรงเรียนบางกอกโยคะ จึงได้จัดทำหลักสูตร "Advance
Yoga Tacher Training 300 Hour"
  ขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนในหลักสูตร
ภาคทฤษฏี ปรัชญาโยคะอินเดีย
กายวิภาค - สรีระวิทยาสำหรับครูโยคะขั้นสูง
การเตรียมร่างกาย (รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม)

ภาคปฏิบัติ 1.ปราณายามะขั้นสูง  2.มหาพันธะ  3.การฝึกกิริยาขั้นสูง
4.การฝึกอาสนะขั้นสูง 5.ทักษะการสอน
การวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันการบาดเจ็บ
วินยาสะขั้นพื้นฐาน  จนถึงวินยาสะขั้นสูง
เทคนิคท่าขั้นสูง Post By Post เพื่อนำไปสู่การร้อยเรียงท่าเป็นซีรียส์
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อ
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลังล่าง ในท่าก้ม (Forword Bland)
เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นระบบประสาทในท่าโค้งหลัง
รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ และซี่โครง(Black Bland)
เทคนิคป้องกันการบาดเจ็บ
การร้อยเรียงท่า  การจัดทำซีรียส์การสอน และการสร้างไอเดียร์การจัดเวิร์คช๊อป

ประเมินผล มีการสอบในทุกภาคที่เรียนกับครูแต่ละท่าน
รวมถึงการสอบปลายภาคเรียนก่อนรับประกาศนียบัตร

กำหนดการ
สอนของครู
การสอนโดยทบทวนความเข้าใจ ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานอาสนะ
จนถึงการทำท่าขั้นสูง
เทคนิคการวอร์ม
ท่าอาสนะแบบ Post By Post
วินยาสะ
ซีรียส์ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและไอเดียร์แก่ผู้ฝึก
รวมถึงประเมินความเข้าใจในซีรียส์สำหรับผู้ฝึก

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้แบบองค์รวมและแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โยคะอย่างถูกต้องและลึกซึ้งได้ความเข้าใจที่ถูกต้องในท่าอาสนะและ
การฝึกปฏิบัติทันทรงประสิทธิภาพ ที่วัดผลเป็นรูปธรรมได้ ส่งเสริมให้
ผู้ฝึกเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติ  ทำกิจกรรมโยคะ และสร้าง
เวิร์คช๊อปได้

เรียนกับ 6 กูรูชื่อดังในเมืองไทย
ผู้มากประสบการณ์ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ

บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com