หลักสูตรครูโยคะ ปี 2566/2023
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันพุธ - พฤหัสบดี เริ่ม 18 ตุลาคม 2566
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 29 ตุลาคม 2566
--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันจันทร์ เริ่ม 9 ตุลาคม 2566

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(สำหรับผู้มีเวลาจำกัด)

เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567

เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ
 

เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์ (ครูเอก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกโยคะ

ศึกษาศาสตร์แห่งโยคะและอายุรเวท ตามปรัชญาอินเดีย
และหลักสูตรครูสอนโยคะจากสถาบัน Dayananda Yoga Institute
เมืองฤาษีเกศและมุมไบ ประเทศอินเดีย

- จบหลักสูตรครูสอนโยคะนานาชาติ  
Advance International Yoga Teacher Training  ATTC 
(RYS  500  ช.ม) International Yoga Teacher Training (TTC)
สถาบัน Sivananda Yoga Vedanta Centre
(ประเทศแคนนาดา) โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ 
The Yoga Alliance  Certification (RYT200  RYS500)

- จบหลักสูตรครูสอนโยคะขั้นสูง จาก The Bodhi Center
(E-RYT200)(E-RYT 500)

- หลักสูตรครูสอนโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมครูผู้สอน
หลักสูตรครูโยคะ 100 ชม. ต่อเนื่อง โดยวิชาที่สอนคือปรัชญาโยคะอินเดีย
อายุรเวท โภชนบำบัด เพื่อสุขภาพการหายใจแบบโยคี ปราณายามะ
การทำสมาธิเบื้องต้น การสวดมันตรา โยคะตามตำราดั่งเดิม ตามศาตร์แห่ง
ปตัญชลีโยคะสูตร การศึกษามรรคแปด แขนงดั้งเดิมของโยคะ และภัควัตคีตา
การฝึกฝน ท่าอาสนะแนวศิวะนันทะโยคะ, กุณฑาลิณี และหยินโยคะ

เพชรารัตน์ เจริญมิตร (ครูหญิง)
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนบางกอกโยคะ


- จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 200 ชั่วโมง จาก Vidya Gurukul Nasik India
- ฝึกโยคะ Iyengar ที่เมือง Rishikesh India (ปี 2007 - 2015)
- เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ

จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยม
อันดับ 1 ทำงานในวงการยานานกว่า 10 ปี ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็น
ครูสอนโยคะเต็มตัว จบการเรียนโยคะจาก สถาบันบางกอกโยคะและ
ศึกษาเพิ่มเติมด้านไอเยนการ์โยคะ จากเมือง ฤาษีเกศ อินเดีย รวมถึงเรียนรู้
และผ่านการศึกษาโยคะหลากหลายสไตล์จากครูโยคะมากมาย นอกจากนี้
ยังเรียนรู้ศึกษาศาสตร์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งอายุรเวท และแพทย์แผนไทย
กายวิภาคศาสตร์ ( Anatomy ) และสรีระวิทยา ( Physiology ) เพื่อนำ
ความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดผสมผสานกับการฝึกโยคะ ในแนวทางของ
Hatha Yoga มาตลอดกว่า 6 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของสตูดิโอ โยคะ โฮม
บาย ครูหนุ่ม และดูแลสตูดิโอ ทองพันใบ โยคะ จ.เชียงใหม่ รวมถึงเป็น
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้ความรู้ทางโยคะและการดูแลสุขภาพในหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน รวมถึงในโรงพยาบาลหลายแห่งด้วยหลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 100 ชัวโมง
หลักสูตรถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิมมาผสมผสาน
ให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต สนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะ
ร่วมสมัยให้เก่ง มีคุณภาพสอนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

การเรียนภาคทฤษฏี
1) กายวิภาคศาสตร์ – สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ
คุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง Anatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
การสอนมืออาชีพ ที่ได้ทั้งสาระ ความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2) ปรัชญาโยคะอินเดีย กำเนิดโยคะ ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึก
ระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตาม ความเชื่อ ความศรัทธา และอารยธรรม
อินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุผล

3) อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะ โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
ทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตที่สมดุล เรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ เพื่อปรับวิถีการกิน
การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี

4) ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ
ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา

5) เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว
เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1) เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลักอย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ, หฐโยคะ, กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยินโยคะ

2) การฝึกท่าสุริยะนมัสการ
ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์ 5 รูแบบ

3) การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ, การกำหนดจิต,ภาวนา, การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก

4) การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ

5) ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย


6) เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- การนำเสนออย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า

7) เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย สำหรับท่าโยคะในฝัน

8) การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ

9) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10) การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ

11) การฝึกสอนจริงภาคสนาม

12) การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก

13) การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ในการสอนของครูฝึกใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

14) การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ

15) เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ

16) การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอโยคะ
คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม จากโรงเรียน
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพ และบุคลิกภาพ
คุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่ง
ครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ
เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ
สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกาย จิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถออกแบบการสอนโยคะ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน
สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียน ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ
ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียน ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง
มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต
รู้หลักในการบริหารจัดการตลาดและดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะ
และเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติ
ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ


รับจำนวนจำกัด เพียง 12 ท่าน เท่านั้น!!!

ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ