หลักสูตรครูโยคะนานาชาติสองภาษา 200 ชั่วโมง
(ไทย-อังกฤษ) มาตรฐานสากล
รับรองหลักสูตรจากสถาบันโยคะนานาชาติ YogaAlliance USA
และกระทรวงศึกษาธิการ

200 - Hous Course Certification
มีงานรองรับทันทีเมื่อจบหลักสูตร

Intensive Course
- Asana theory and practice - Pranayama and meditaion
- Yoga philosophy - Communication skill
- Anatomy and physiology - Yoga teacher cretificate

- เป็น ครูโยคะ ที่สอนเก่งมั่นใจเข้าใจโยคะอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึกรู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมี
คุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สามารถออกแบบการสอน โยคะ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ได้ด้วยตัวเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสังเกตผู้เรียนสามารถจัดระเบียบท่วงท่า โยคะ ให้กับ
ผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึก
ของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง
- สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะมาประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
- มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกมั่นใจในการแนะนำและสอนโยคะ
หน้าชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง

- มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเปิด
โลกทัศน์สร้างวิถี แห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตรู้หลักในการ
บริหารจัดการ ตลาดและดำเนินธุรกิจ การเปิดสตูดิโอโยคะ เทคนิค
การหางานเป็น ครูสอนโยคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศสามารถ
สอนได้ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อย่างภาคภูมิมั่นใจBangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com