หน้าแรก
Gallary 2015
รอบรู้เรื่องโยคะ
อบรมหลักสูตรครูโยคะ
ครูโยคะ มาตรฐาน
ครูโยคะครูโยคะขั้นสูง
ทำเนียบครูโยคะ
โยคะท่าใหม่ INTREND ก่อนใคร
รอบรู้เรื่องสุขภาพความงาม
โหงวเฮ้งดี เสริมราศีคนโยคะ
ทัวร์สุขภาพ โปรแกรมล้างสารพิษ
โยคะ Delivery
ติดต่อเรา / แผนที่

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบางกอกโยคะ
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน200ชม.ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสร้างความมั่นใจ พิสูจน์ได้ถึงความสำเร็จในคุณภาพของหลักสูตร สร้างความสำเร็จให้กับครูโยคะอย่างมืออาชีพที่จบจากสถาบันของเรามาแล้วหลายรุ่น

หลักสูตรครูโยคะมืออาชีพ 200 ชม.
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบพิเศษซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิตสนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่งมีคุณภาพสอนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

เหตุผลที่ทำไมคุณต้องเลือกเรียนกับโรงเรียนบางกอกโยคะ ?
1.เพราะเราคือสถาบันคุณภาพด้านการสอนศาสตร์แห่งโยคะอย่างลึกซึ้ง โดยมีอาจารย์ผู้อำนวยการสอนในหลักสูตรที่เชี่ี่ยวชาญลุ่มลึกชำนาญการด้านโยคะ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานการันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลก สามารถจัดทำหลักสูตรครูโยคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรครูโยคะ ถูกดีไซน์เป็นพิเศษ อย่างแตกต่างจากที่อื่นที่เปี่ยมคุณภาพ เติมเต็มความรู้ สร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับครูโยคะทั้งภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติเชิงลึก มีการฝึกสอนจริงภาคสนามรวมถึงเทคนิคการสอนและความสามารถในการจัดโปรแกรมการสอน ให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างอย่างเหมาะสม สอนอย่างมั่นใจ เข้าใจ เข้าถึง รู้ลึก รู้จริง
3.เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอนได้จริงอย่างภาคภูมิมั่นใจซึ่งสตูดิโอโยคะชั้นนำหลายแห่ง ในปัจจุบันต่างให้การยอมรับและไว้วางใจเลือกครูจากสถาบันบางกอกโยคะเป็นผูสอนให้กับสมาชิก ทางสถาบันพร้อมสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อความสำเร็จ การวางแผนธุรกิจ การช่วยเลือทางด้าน ประชาสัมพันธ์โดยให้การปรึกษาและวางแผนอย่างมืออาชีพ และพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ การเปิดสตูดิโอโยคะแก่ผู้เรียน
4. มีงานรองรับเมื่อจบหลักสูตร เนื่องจากสถาบันบางกอกโยคะ มีเครือข่าย สายสัมพันธ์ที่มากมาย ตลอดจนได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะได้งานที่แน่นอน

คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 200 ช.ม
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพและบุคลิกภาพคุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่งครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถออกแบบการสอนโยคะที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการบาดเจ็บพัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียนด้วยลีลาที่สง่างามน้ำเสียงอันทรงพลัง มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตรู้หลักในการบริหารจัดการตลาด และดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะและเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ

รายละเอียดและโปรแกรมคุณภาพสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
การเรียนภาคทฤษฏี
1.กายวิภาคศาสตร์–สรีระวิทยาสำหรับครูโยคะคุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่องAnatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการสอนมืออาชีพที่ได้ทั้งสาระความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2.ปรัชญาโยคะอินเดียกำเนิดโยคะประวัติความเป็นมาข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตามความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็นหตุผล
3.อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะโภชนบำบัดเพื่อสุขภาพทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่า ในการดำรงชีวิตที่สมดุลเรียนรู้เรื่องธาตุต่างๆเพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี
4. ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ สร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธรา
5. เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ

การเรียนภาคปฏิบัติ
1. เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลักอย่างลึกซึ้ง
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยิน โยคะ
2. การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์ 5 รูปแบบ
3. การหายใจแบบโยคี
    - ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
    - การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
    - การผ่อนคลายอย่างลึก
4. การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ
5. ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย
6. เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ

1. การนำเสนออย่างมืออาชีพ
2. เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
3. การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
4. การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
5. เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
6. การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า
7. เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับท่าโยคะในฝัน
8. การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ
9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
10. การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ
11. การฝึกสอนจริงภาคสนาม
12. การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก
13. การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ
14. การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ
15. เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ
16. การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอโยคะ
17. การเปิดสตูดิโอโยคะ ,การทำการตลาดที่ประสบควมสำเร็จ
ก้าวสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพวันนี้ที่... โรงเรียนบางกอกโยคะ
หลักสูตรและวันเวลาเรียน
หลักสูตร ราคา วันที่เรียน เวลา รอบการเรียน
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม.
29,000.- อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

เริ่ม 3 เมษายน 2559

หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม. (2 ภาษา)
49,000.- จันทร์ 09.00-16.00 น.

เริ่ม 4 เมษายน 2559

หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม. (2 ภาษา)
49,000.- อาทิตย์

09.00-16.00 น.

เริ่ม 7 สิงหาคม 2559
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.-

พุธ - พฤหัสบดี

09.00-16.00 น. เริ่ม 20 เมษายน 2559
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- เสาร์ 09.00-16.00 น. เริ่ม 28 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- อาทิตย์ 09.00-16.00 น. เริ่ม 29 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- จันทร์ - อังคาร 09.00-16.00 น. เริ่ม 13 มิถุนายน 2559

ประวัติครูผู้สอนในหลักสูตร
YOGA TEACHER TRAINING

อาจารย์เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกโยค
ทัศนวรรณ(ครูทัศ) ดวงกร (ครูแอ๊บ) วริยา (ครูแคลร์) สุเนตรา (ครูตุ๊กตา) กนกมาศ (ครูเบญ) สุขุม (ครูสุขุม) ธงไชย (ครูเบิร์ด)

 

ภาคทฤษฎี
กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปรัชญาโยคะ อายุรเวทอินเดีย การล้างพิษ แบบต่าง ๆ
 
การสวดมันตรา การฝึกปราณายามะ สมาธิบำบัด เทคนิคการผ่อนคลาย
 
คอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ
 
ภาคปฏิบัติ
(ศิวนันทะ หฐโยคะ อัษฎางค์โยคะ กุณฑาลิณีโยคะ ไอเยนคาร์โยคะ หยินโยคะ วินยาสะ)
 
เทคนิคการปรับปรุงท่วงท่าสำหรับครูสอนโยคะ
 
ท่วงท่าสง่างามพร้อมความถูกต้องของผู้เรียนหลักสูตรครูโยคะ
 
รับประกาศนียบัตร และมีงานรองรับ
 
สนใจติดต่อ
  โรงเรียนบางกอกโยคะ
โทร. 099-213-9998, 081-826-8147, 02-634-4200, FAX : 02-266-7963
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Website www.bangkokyoga.com
www.bangkoktraining.com
 
บริการจัดหาครูสอนโยคะนอกสถานที่
ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
 
ท่าโยคะบางกอกวินยาสะ
กระชับหุ่นสวย และขับสารพิษ
 
 
 

 

 
 
 
Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com