หลักสูตรครูโยคะ ปี 2560 โรงเรียนบางกอกโยคะ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998โรงเรียนบางกอกโยคะ สร้างคุณให้เป็น ครูโยคะ อย่างมืออาชีพ
รับรองหลักสูตร ครูโยคะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
การันตีคุณภาพกว่า 1 ทศวรรษ ผลิตครูผู้สอน โยคะ มาแล้วกว่า 1,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า200 แห่งทั่วเมืองไทย

หลักสูตร ครูโยคะ มาตรฐานอันดับ 1 ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
สร้างความมั่นใจ โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบพิเศษ ซึ่งนำศาสตร์แห่ง
โยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิต
สนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ ครูโยคะ
ร่วมสมัยให้เก่งมีคุณภาพสอนอย่างมั่นใประสบความสำเร็จในอาชีพ
อย่างงดงาม


ก้าวสู่ความเป็น ครูโยคะ มืออาชีพวันนี้ที่... โรงเรียนบางกอกโยคะ
หลักสูตรและวันเวลาเรียน
หลักสูตร ราคา วันที่เรียน เวลา เริ่มเรียน
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม.
35,000.- อาทิตย์ 09.00-16.00 น. 19 มีนาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.
49,000.- อาทิตย์ 09.00-16.00 น. 23 เมษายน 60
หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.
49,000.- พุธ-พฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 3 พฤษภาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.
49,000.- เสาร์ 09.00-16.00 น. 3 มิถุนายน 60
หลักสูตรครูโยคะ
(2 ภาษา)
200 ชม.
55,000.- จันทร์ 09.00-16.00 น. 8 พฤษภาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม. ต่อเนื่อง
จ.กรุงเทพฯ
35,000.- 12 วัน
แบ่ง 2 ช่วง
09.00-16.00 น. 23-28 มิถุนายน 60
14-20 กรกฎาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม. ต่อเนื่อง
จ.เชียงใหม่
35,000.- 12 วัน
แบ่ง 2 ช่วง
09.00-16.00 น. 22-27 กรกฎาคม 60
19-25 สิงหาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม. ต่อเนื่อง
จ.ภูเก็ต
35,000.- 12 วัน
แบ่ง 2 ช่วง
09.00-16.00 น. 23-28 กันยายน 60
14-19 ตุลาคม 60
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม. ต่อเนื่อง
จ.ชลบุรี
35,000.- 12 วัน
แบ่ง 2 ช่วง
09.00-16.00 น. 7-12 ตุลาคม 60
4-9 พฤศจิกายน 60

เหตุผลที่ทำไมคุณต้องเลือกเรียนกับโรงเรียน บางกอกโยคะ ?
1. เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่ง โยคะ อย่างลึกซึ้ง โดยมมีทีม
ผู้บริหารและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ลุ่มลึกชำนาญการ
ด้าน โยคะ กว่า20 ปี ที่จบหลักสูตร ครูโยคะ นานาชาติิจากสถาบัน
ชั้นนำทั่วโลก สามารถจัดทำหลักสูตร ครูโยคะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตร ครูโยคะ ถูกดีไซน์เป็นพิเศษ อย่างแตกต่างจากที่อื่นที่เปี่ยม
คุณภาพทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สอนอย่างเข้าใจ ผู้เรียนจะได้
ความรู้และทักษะที่ใช้ได้จริง
3. มีการแนะแนวฝึกสอนก่อนออกภาคสนาม และมีสถานที่ให้ฝึกสอน
เพื่อความเป็นมืออาชีพ
4. ผู้เรียนจะมีทักษะ เทคนิคการสอนและสามารถจัดโปรแกรมการสอน
ให้กับสมาชิกในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
5. เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอนได้จริงอย่างภาคภูมิมั่นใจ
6. มีงานรองรับเมื่อจบหลักสูตร
7. ให้คำปรึษาฟรีในด้านประชาสัมพันธ์ การตลาดโยคะ การทำธุรกิจ
โยคะ และการเปิดสตูดิโอสอน โยคะ
8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครูโยคะ มีศักด์และสิทธิ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้
ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ในปัจจุบันสตูดิโอ โยคะ ชั้นนำหลายแห่ง
ต่างให้การยอมรับในความเป็นมืออาชีพและไว้วางใจ
เลือกครูที่จบจากโรงเรียน บางกอกโยคะ เป็นผู้สอน
ให้กับสมาชิกทั่วเมืองไทย


คุณจะได้อะไรในหลักสูตร ครูโยคะ 200 ช.ม ?
1. ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นำ
กล้าแสดงออก มั่นใจ
2. คุณจะเป็น ครูโยคะ ที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจ โยคะ อย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง
ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ขึ้น
3. สามารถออกแบบการสอน โยคะ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
มีทักษะในการสังเกตผู้เรียนสามารถจัดระเบียบ ท่วงท่า โยคะ ให้กับ
ผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการบาดเจ็บพัฒนาคุณภาพการฝึก
ของ ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ -
สรีระวิทยาโยคะ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถ
แนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้
4. มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกที่ใช้ โยคะ เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิด
การเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต
5. รู้หลักในการบริหารจัดการตลาด และดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอ
โยคะ และเทคนิคการหางานเป็นครูสอน โยคะ รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง
ภาคภูมิ มั่นใจ

เนื้อหาและการเรียนในหลักสูตร
1. กายวิภาคศาสตร์–สรีระวิทยาสำหรับ ครูโยคะ คุณจะได้รับการถ่ายทอด
เรื่อง Anatomy จากแพทย์เชี่ยวชาญที่มีทักษะการสอนมืออาชีพที่ได้
ทั้งสาระความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. ปรัชญา โยคะ อินเดียกำเนิด โยคะ ประวัติความเป็นมาข้อมูลโยคะทั้งอดีต
และปัจจุบัน ทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะ
สมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตามความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดีย
ที่มีที่มาไปอย่างเป็นหตุผล
3. อายุรเวทอินเดียสำหรับ ครูโยคะ โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ การดำรงชีวิต
ที่สมดุล เรียนรู้เรื่องธาตุต่างๆ เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิต
ที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี
4. ภาษาสันสกฤตสำหรับ ครูโยคะ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ สร้าง ครูโยคะ
ให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธรา
5. เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็น ครูโยคะ
ที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1. เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอน โยคะ ใน 4 รูปแบบหลักอย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยิน โยคะ
2. การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์ 5
รูปแบบ
3. การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก
4. การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ
5. ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย
6. เทคนิคการเป็น ครูโยคะ มืออาชีพ
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอน โยคะ ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า
- เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับ
ท่า โยคะ ในฝัน
- การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ
- การฝึกสอนจริงภาคสนาม
- การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก
- การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ
- การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ
- เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ
- การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอ โยคะ
- การเปิดสตูดิโอโยคะ ,การทำการตลาดที่ประสบควมสำเร็จ

ประวัติครูผู้สอนในหลักสูตร
YOGA TEACHER TRAINING


เพชรารัตน์
เจริญมิตร
(ครูหญิง)
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนบางกอกโยคะ

อ.เอกอุไรรักษ์
บุญธนาศิลาโรจน์

(ครูเอก)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางกอกโยคะ

Master Mohit ทัศนวรรณ
(ครูทัศ)
ดวงกร
(ครูแอ๊บ)
วริยา
(ครูแคลร์)
สุเนตรา
(ครูตุ๊กตา)
สุขุม
(ครูสุขุม)
ธงไชย
(ครูเบิร์ด)
พีรณัฐ
(ครูเบส)

ภาคทฤษฎี
กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปรัชญาโยคะ อายุรเวทอินเดีย การล้างพิษ แบบต่าง ๆ

การสวดมันตรา การฝึกปราณายามะ สมาธิบำบัด เทคนิคการผ่อนคลาย

คอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ

ภาคปฏิบัติ
(ศิวนันทะ หฐโยคะ อัษฎางค์โยคะ กุณฑาลิณีโยคะ ไอเยนคาร์โยคะ
หยินโยคะ วินยาสะ)


ท่วงท่าสง่างามพร้อมความถูกต้องของผู้เรียนหลักสูตรครูโยคะ

รับประกาศนียบัตร และมีงานรองรับ


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com