หน้าแรก
Gallary 2015
รอบรู้เรื่องโยคะ
อบรมหลักสูตรครูโยคะ
ครูโยคะ มาตรฐาน
ครูโยคะครูโยคะขั้นสูง
ทำเนียบครูโยคะ
โยคะท่าใหม่ INTREND ก่อนใคร
รอบรู้เรื่องสุขภาพความงาม
โหงวเฮ้งดี เสริมราศีคนโยคะ
ทัวร์สุขภาพ โปรแกรมล้างสารพิษ
โยคะ Delivery
ติดต่อเรา / แผนที่
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบางกอกโยคะ
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรมาตรฐาน200ชม.ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสร้างความมั่นใจ พิสูจน์ได้ถึงความสำเร็จในคุณภาพของหลักสูตร สร้างความสำเร็จให้กับครูโยคะอย่างมืออาชีพที่จบจากสถาบันของเรามาแล้วหลายรุ่น

หลักสูตรครูโยคะมืออาชีพ 200 ชม.
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบพิเศษซึ่งนำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิม มาผสมผสานให้เข้ากันกับปรัชญาชีวิตสนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัยให้เก่งมีคุณภาพสอนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม

เหตุผลที่ทำไมคุณต้องเลือกเรียนกับโรงเรียนบางกอกโยคะ ?
1.เพราะเราคือสถาบันคุณภาพด้านการสอนศาสตร์แห่งโยคะอย่างลึกซึ้ง โดยมีอาจารย์ผู้อำนวยการสอนในหลักสูตรที่เชี่ี่ยวชาญลุ่มลึกชำนาญการด้านโยคะ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานการันตีคุณภาพด้วยประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลก สามารถจัดทำหลักสูตรครูโยคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรครูโยคะ ถูกดีไซน์เป็นพิเศษ อย่างแตกต่างจากที่อื่นที่เปี่ยมคุณภาพ เติมเต็มความรู้ สร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับครูโยคะทั้งภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติเชิงลึก มีการฝึกสอนจริงภาคสนามรวมถึงเทคนิคการสอนและความสามารถในการจัดโปรแกรมการสอน ให้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างอย่างเหมาะสม สอนอย่างมั่นใจ เข้าใจ เข้าถึง รู้ลึก รู้จริง
3.เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอนได้จริงอย่างภาคภูมิมั่นใจซึ่งสตูดิโอโยคะชั้นนำหลายแห่ง ในปัจจุบันต่างให้การยอมรับและไว้วางใจเลือกครูจากสถาบันบางกอกโยคะเป็นผูสอนให้กับสมาชิก ทางสถาบันพร้อมสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อความสำเร็จ การวางแผนธุรกิจ การช่วยเลือทางด้าน ประชาสัมพันธ์โดยให้การปรึกษาและวางแผนอย่างมืออาชีพ และพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ การเปิดสตูดิโอโยคะแก่ผู้เรียน
4. มีงานรองรับเมื่อจบหลักสูตร เนื่องจากสถาบันบางกอกโยคะ มีเครือข่าย สายสัมพันธ์ที่มากมาย ตลอดจนได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะได้งานที่แน่นอน

คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 200 ช.ม
ความเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพและบุคลิกภาพคุณจะเป็นครูโยคะที่มีท่วงท่าอันสง่างาม บุคลิกภาพดี เป็นภาพลักษ์แห่งครูโยคะที่ดี ที่ผู้ฝึกชื่นชมและประทับใจ เป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฏี และปฏบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถออกแบบการสอนโยคะที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสังเกตผู้เรียน สามารถจัดระเบียบ ท่วงท่าโยคะให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการบาดเจ็บพัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก มั่นใจ ในการแนะนำและสอนโยคะหน้าชั้นเรียนด้วยลีลาที่สง่างามน้ำเสียงอันทรงพลัง มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดเการเปิดโลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตรู้หลักในการบริหารจัดการตลาด และดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะและเทคนิคการหางานเป็นครูสอนโยคะ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิมั่นใจ

รายละเอียดและโปรแกรมคุณภาพสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
การเรียนภาคทฤษฏี
1.กายวิภาคศาสตร์–สรีระวิทยาสำหรับครูโยคะคุณจะได้รับการถ่ายทอดเรื่องAnatomy จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการสอนมืออาชีพที่ได้ทั้งสาระความสนุก และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2.ปรัชญาโยคะอินเดียกำเนิดโยคะประวัติความเป็นมาข้อมูลโยคะทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะสมัยใหม่ วิถีแห่งโยคะตามความเชื่อ ความศรัทธรา และอารยธรรมอินเดียที่มีที่มาที่ไปอย่างเป็นหตุผล
3.อายุรเวทอินเดียสำหรับครูโยคะโภชนบำบัดเพื่อสุขภาพทำให้ครูโยคะเห็นคุณค่า ในการดำรงชีวิตที่สมดุลเรียนรู้เรื่องธาตุต่างๆเพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ยั่งยืน สุขภาพดี
4. ภาษาสันสกฤตสำหรับครูโยคะ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ สร้างครูโยคะให้มีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธรา
5. เทคนิคการสอน การถ่ายทอด และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ

การเรียนภาคปฏิบัติ
1. เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอนโยคะ ใน 4 รูปแบบหลักอย่างลึกซึ้ง
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนวศิวะนันทะ หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
    - เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยิน โยคะ
2. การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์ 5 รูปแบบ
3. การหายใจแบบโยคี
    - ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
    - การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
    - การผ่อนคลายอย่างลึก
4. การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ
5. ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย
6. เทคนิคการเป็นครูโยคะมืออาชีพ

1. การนำเสนออย่างมืออาชีพ
2. เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอนโยคะให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
3. การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
4. การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
5. เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
6. การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า
7. เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับท่าโยคะในฝัน
8. การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ
9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
10. การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ
11. การฝึกสอนจริงภาคสนาม
12. การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก
13. การวิเคราะห์ข้อดี,ข้อด้อย ,สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ
14. การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ
15. เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ
16. การเขียนใบสมัคร ,การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอโยคะ
17. การเปิดสตูดิโอโยคะ ,การทำการตลาดที่ประสบควมสำเร็จ
ก้าวสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพวันนี้ที่... โรงเรียนบางกอกโยคะ
หลักสูตรและวันเวลาเรียน
หลักสูตร ราคา วันที่เรียน เวลา รอบการเรียน
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- จันทร์ - อังคาร 09.00-16.00 น.

เริ่ม 23 พฤศจิกายน 2558

หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- เสาร์ 09.00-16.00 น.

เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม.
39,000.- วันพุธ-พฤหัสบดี

09.00-16.00 น.

เริ่ม 20 เมษายน 2559
หลักสูตรครูโยคะ
200 ชม. (2 ภาษา)
49,000.-

วันจันทร์์

09.00-16.00 น. เริ่ม 4 เมษายน 2559
หลักสูตรครูโยคะ
100 ชม.
29,000.- วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น. เริ่ม 3 เมษายน 2559
ภาคทฤษฎี
กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปรัชญาโยคะ อายุรเวทอินเดีย การล้างพิษ แบบต่าง ๆ
 
การสวดมันตรา การฝึกปราณายามะ สมาธิบำบัด เทคนิคการผ่อนคลาย
 
คอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพครูโยคะ
 
ภาคปฏิบัติ
(ศิวนันทะ หฐโยคะ อัษฎางค์โยคะ กุณฑาลิณีโยคะ ไอเยนคาร์โยคะ หยินโยคะ วินยาสะ)
 
เทคนิคการปรับปรุงท่วงท่าสำหรับครูสอนโยคะ
 
ท่วงท่าสง่างามพร้อมความถูกต้องของผู้เรียนหลักสูตรครูโยคะ
 
รับประกาศนียบัตร และมีงานรองรับ
 
สนใจติดต่อ
  โรงเรียนบางกอกโยคะ
โทร. 099-213-9998, 081-826-8147, 02-634-4200, FAX : 02-266-7963
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Website www.bangkokyoga.com
www.bangkoktraining.com
 
บริการจัดหาครูสอนโยคะนอกสถานที่
ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
 
ท่าโยคะบางกอกวินยาสะ
กระชับหุ่นสวย และขับสารพิษ
 
 
 

 

 
 
 
Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com